بیماری های ناشی از مواد غذایی - بوک باز

دانلود کتاب بیماری های ناشی از مواد غذایی: مطالعات موردی شیوع در صنایع کشاورزی غذایی<br>Foodborne Diseases: Case Studies of Outbreaks in the Agri-Food Industries, 1ed

دانلود کتاب بیماری های ناشی از مواد غذایی: مطالعات موردی شیوع در صنایع کشاورزی غذایی
Foodborne Diseases: Case Studies of Outbreaks in the Agri-Food Industries, 1ed

Foodborne Diseases: Case Studies of Outbreaks in the Agri-Food Industries defines the context of foodborne disease across a range of food sectors. It provides insight into the causes and management of outbreaks along with practical lessons about foodborne disease prevention…