دانلود کتاب آنژیوژنز و سلول های بنیادی - بوک باز

دانلود کتاب پیشرفت هایی در مهندسی بافت: آنژیوژنز و سلول های بنیادی (2 جلدی)<br>Advances in Tissue Engineering: Angiogenesis & Stem Cells, 2-Vol, 1ed

دانلود کتاب پیشرفت هایی در مهندسی بافت: آنژیوژنز و سلول های بنیادی (۲ جلدی)
Advances in Tissue Engineering: Angiogenesis & Stem Cells, 2-Vol, 1ed

Angiogenic control has proven to be one of the most difficult aspects of tissue engineering to master. This presents broad-based anatomic and physiologic challenges to the tissue engineer. Key controllers of angiogenesis have been formed to be mechanical forces, small…