دانلود کتاب اختلال عصبی رفتاری | بوک باز

دانلود کتاب ترومای مغزی ضربه شدید: اختلال عصبی رفتاری و ناسازگاری<br>Concussive Brain Trauma: Neurobehavioral Impairment & Maladaptation, 2ed

دانلود کتاب ترومای مغزی ضربه شدید: اختلال عصبی رفتاری و ناسازگاری
Concussive Brain Trauma: Neurobehavioral Impairment & Maladaptation, 2ed

Focusing on a public health problem affecting millions of people of all ages, the second edition of ConcussiveBrain Trauma: Neurobehavioral Impairment and Maladaptation reflects Dr. Rolland S. Parker's more than 25 years of neuropsychological practice and research in traumatic brain…