دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته سلامت و تشخیص بالینی در مراقبت های اولیه - بوک باز

دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته سلامت و تشخیص بالینی در مراقبت های اولیه<br>Advanced Health Assessment & Clinical Diagnosis in Primary Care, 5ed

دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته سلامت و تشخیص بالینی در مراقبت های اولیه
Advanced Health Assessment & Clinical Diagnosis in Primary Care, 5ed

Take the ‘next step’ in health assessment! Advanced Health Assessment and Clinical Diagnosis in Primary Care, 5th Edition goes beyond basic history and physical examination to help you master the diagnostic reasoning process. You’ll develop this key skill by following…