دانلود کتاب تمپانوپلاستی غضروف: طبقه بندی روشها - تکنیکها - نتایج | بوک باز

دانلود کتاب تمپانوپلاستی غضروف: طبقه بندی روشها - تکنیکها - نتایج<br>Cartilage Tympanoplasty: Classification of Methods - Techniques - Results, 1ed

دانلود کتاب تمپانوپلاستی غضروف: طبقه بندی روشها – تکنیکها – نتایج
Cartilage Tympanoplasty: Classification of Methods – Techniques – Results, 1ed

Written by a pioneering master in the field, "Cartilage Tympanoplasty: Classification of Methods-Techniques-Results," is a comprehensive reference for all the currently used methods of cartilage tympanoplasty. In the opening chapters of the book, Mirko Tos provides a thorough overview of…