دانلود کتاب راهنمای معاینه دهانی FRCA ساختار یافته اولیه 1 و 2 (2 جلدی) | بوک باز

دانلود کتاب راهنمای معاینه دهانی FRCA ساختار یافته اولیه 1 و 2 (2 جلدی)<br>The Primary FRCA Structured Oral Exam Guide 1 & 2, 2-Vol, 2ed

دانلود کتاب راهنمای معاینه دهانی FRCA ساختار یافته اولیه ۱ و ۲ (۲ جلدی)
The Primary FRCA Structured Oral Exam Guide 1 & 2, 2-Vol, 2ed

The Primary FRCA Structured Oral Examination Study Guide 1 is the definitive revision aid to the Primary FRCA structured oral examination. This second edition is revised and updated in line with the new Royal College of Anaesthetists ‘Guide to the…