دانلود کتاب مقدمه ای به خانواده درمانی: نظریه و تمرین سیستمیک | بوک باز

دانلود کتاب مقدمه ای به خانواده درمانی: نظریه و تمرین سیستمیک<br>An Introduction To Family Therapy: Systemic Theory And Practice, 4ed

دانلود کتاب مقدمه ای به خانواده درمانی: نظریه و تمرین سیستمیک
An Introduction To Family Therapy: Systemic Theory And Practice, 4ed

The fourth edition of the bestselling An Introduction to Family Therapy provides an overview of the core concepts informing family therapy and systemic practice, covering the development of this innovative field from the 1950s to the present day. The organization…