دانلود کتاب نانو الگودهی و نانو ابزارها برای برنامه های بیولوژیکی | بوک باز

دانلود کتاب نانو الگودهی و نانو ابزارها برای برنامه های بیولوژیکی<br>Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications

دانلود کتاب نانو الگودهی و نانو ابزارها برای برنامه های بیولوژیکی
Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications

Nanoscale techniques and devices have had an explosive influence on research in life sciences and bioengineering. Reflecting this influence, Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications provides valuable insight into the latest developments in nanoscale technologies for the study of…