دانلود کتاب وصل کردن فلپ ها: آناتومی، روش و کاربرد های بالینی - بوک باز

دانلود کتاب وصل کردن فلپ ها: آناتومی، روش و کاربرد های بالینی (2 جلدی)<br>Perforator Flaps: Anatomy, Technique, & Clinical Applications, 2-Vol, 2ed

دانلود کتاب وصل کردن فلپ ها: آناتومی، روش و کاربرد های بالینی (۲ جلدی)
Perforator Flaps: Anatomy, Technique, & Clinical Applications, 2-Vol, 2ed

The first edition of Perforator Flaps: Anatomy, Technique, & Clinical Applications was a bestseller that sold out of its initial printing. This new edition has been updated to include ten new chapters and extensive updates on all existing chapters. Many…