دانلود کتاب کار برای رادیوگرافی دندانی: کتاب کار و راهنمای آزمایشگاهی - بوک باز

دانلود کتاب کار برای رادیوگرافی دندانی: کتاب کار و راهنمای آزمایشگاهی<br>Workbook for Dental Radiography: A Workbook and Laboratory Manual, 5ed

دانلود کتاب کار برای رادیوگرافی دندانی: کتاب کار و راهنمای آزمایشگاهی
Workbook for Dental Radiography: A Workbook and Laboratory Manual, 5ed

Introducing the essential companion for dental imaging success! Dental Radiography: A Workbook and Laboratory Manual is a concise, comprehensive solution for both dental assisting and dental hygiene students. Joen Iannucci and Laura Jansen Howerton have written this exciting new resource…