دانلود کتاب کندیلار - بوک باز

دانلود کتاب پیشرفت در مدیریت شکستگی های مندیبولار کندیلار<br>Advances in the Management of Mandibular Condylar Fractures, 1ed

دانلود کتاب پیشرفت در مدیریت شکستگی های مندیبولار کندیلار
Advances in the Management of Mandibular Condylar Fractures, 1ed

This issue of the Atlas of the Oral and Maxillofacial Surgery Clinics, edited by Dr. Martin Steed, focuses on Advances in the Management of Mandibular Condylar Fractures. Articles will feature Classification Systems for Condylar Process and Diacapitular Fractures; Anatomy and…