دانلود کتاب Atlas of Salivary Gland Cytopathology: with Histopathologic Correlations | بوک باز

دانلود کتاب اطلس سیتوپاتولوژی غدد بزاقی: با همبستگی هیستوپاتولوژیک<br>Atlas of Salivary Gland Cytopathology: with Histopathologic Correlations, 1ed

دانلود کتاب اطلس سیتوپاتولوژی غدد بزاقی: با همبستگی هیستوپاتولوژیک
Atlas of Salivary Gland Cytopathology: with Histopathologic Correlations, 1ed

Atlas of Salivary Gland Cytopathology with Histopathologic Correlations is a comprehensive diagnostic guide for anatomic pathologists that accurately identifies salivary gland disease using fine needle aspiration (FNA). It not only illustrates the cytomorphology and histology of salivary gland specimens, but…