دانلود کتاب Differential Diagnosis and Treatment in Primary Care | بوک باز

دانلود کتاب تشخیص و درمان افتراقی در مراقبت اولیه<br>Differential Diagnosis and Treatment in Primary Care, 6ed

دانلود کتاب تشخیص و درمان افتراقی در مراقبت اولیه
Differential Diagnosis and Treatment in Primary Care, 6ed

Advance your differential diagnostic skills! For more than three decades, Differential Diagnosis and Treatment in Primary Carehas helped primary care practitioners to systematically approach the differential diagnosis of the symptoms and signs they see in practice. Organized into categories such…