دانلود کتاب Dural Venous Sinuses - بوک باز

دانلود کتاب آناتومی، تصویربرداری و جراحی سینوس‌ های سیاهرگی سخت‌ شامه درون‌ جمجمه‌ ای<br>Anatomy, Imaging and Surgery of the Intracranial Dural Venous Sinuses, 1ed

دانلود کتاب آناتومی، تصویربرداری و جراحی سینوس‌ های سیاهرگی سخت‌ شامه درون‌ جمجمه‌ ای
Anatomy, Imaging and Surgery of the Intracranial Dural Venous Sinuses, 1ed

This first-of-its-kind volume focuses on the anatomy, imaging, and surgery of the dural venous sinuses and the particular relevance to neurosurgery and trauma surgery. Knowledge of the fine clinical anatomy involved in neurosurgery and skull base surgery has progressed greatly…