دانلود کتاب Gastrointestinal and Hepatobiliary - بوک باز

دانلود کتاب رادیولوژی تشخیصی: تصویربرداری دستگاه گوارش و کبد<br>Diagnostic Radiology. Gastrointestinal and Hepatobiliary Imaging, 3ed

دانلود کتاب رادیولوژی تشخیصی: تصویربرداری دستگاه گوارش و کبد
Diagnostic Radiology. Gastrointestinal and Hepatobiliary Imaging, 3ed

PART ONE - GASTROINTESTINAL IMAGING - IMAGING TECHNIQUES; 1. Current Status of Conventional Techniques and Advances in GIT Imaging. THE ACUTE ABDOMEN; 2. Non-traumatic Acute Abdomen; 3. Imaging in Abdominal Trauma; INFECTIONS, INFLAMMATION AND NEOPLASMS; 4. Imaging of the Esophagus;…