دانلود کتاب Gastrointestinal Endoscopy: New Technologies and Changing Paradigms | بوک باز

دانلود کتاب آندوسکوپی دستگاه گوارش: فن آوری های جدید و تغییر پارادایم<br>Gastrointestinal Endoscopy: New Technologies and Changing Paradigms, 2015th

دانلود کتاب آندوسکوپی دستگاه گوارش: فن آوری های جدید و تغییر پارادایم
Gastrointestinal Endoscopy: New Technologies and Changing Paradigms, 2015th

This comprehensive treatise on cutting edge tools and research provides a fascinating insight into the rapidly evolving field of diagnostic and therapeutic endoscopy. Accomplished international researchers and clinicians discuss the latest endoscopic advances in diverse areas including obesity and associated…