دانلود کتاب Lecture Notes: Epidemiology. Evidence-based Medicine and Public Health | بوک باز

دانلود کتاب یادداشت های درسی: اپیدمیولوژی ، پزشکی مبتنی بر شواهد و بهداشت عمومی<br>Lecture Notes: Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6ed

دانلود کتاب یادداشت های درسی: اپیدمیولوژی ، پزشکی مبتنی بر شواهد و بهداشت عمومی
Lecture Notes: Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6ed

This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section,…