دانلود کتاب Master Techniques in Otolaryngology - Head and Neck Surgery: Larynx. Hypopharynx. Oropharynx. Oral Cavity and Neck | بوک باز

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن: حنجره، هایپوفارنکس، اوروفارنکس، دهان و گردن<br>Master Techniques in Otolaryngology - Head and Neck Surgery: Larynx, Hypopharynx, Oropharynx, Oral Cavity and Neck, 1ed

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در گوش و حلق و بینی – جراحی سر و گردن: حنجره، هایپوفارنکس، اوروفارنکس، دهان و گردن
Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck Surgery: Larynx, Hypopharynx, Oropharynx, Oral Cavity and Neck, 1ed

This first volume of Master Techniques in Otolaryngologic Surgery focuses on the procedures used in Larynx, Hypopharynx, Oropharynx, Oral Cavity and Neck surgeries.The Master Techniques in Otolaryngologic Surgery Series provides “how-to” guides to both the common and advanced procedures performed in…