دانلود کتاب Mastering Pharmacogenomics: A Nurse’s Handbook for Success | بوک باز

دانلود کتاب تسلط فارماکوژنومیک: دفترچه راهنمای پرستار برای رسیدن به موفقیت<br>Mastering Pharmacogenomics: A Nurse’s Handbook for Success, 1ed

دانلود کتاب تسلط فارماکوژنومیک: دفترچه راهنمای پرستار برای رسیدن به موفقیت
Mastering Pharmacogenomics: A Nurse’s Handbook for Success, 1ed

Pharmacogenomics, the study of the role of genetics in drug response, has developed into a critical new area in battling disease and improving outcomes. As our knowledge of the human genome grows, and with the advent of next-generation sequencing technologies,…