دانلود کتاب Wrist Surgery - بوک باز

دانلود کتاب تکنیک های عملی در جراحی دست، مچ دست و آرنج<br>Operative Techniques in Hand, Wrist, and Elbow Surgery, 2ed

دانلود کتاب تکنیک های عملی در جراحی دست، مچ دست و آرنج
Operative Techniques in Hand, Wrist, and Elbow Surgery, 2ed

Derived from Sam W. Wiesel’s four-volume Operative Techniques in Orthopaedic Surgery , this single-volume resource contains the user-friendly, step-by-step information you need to confidently perform the full range of operative techniques from the hand to the elbow. In one convenient…