سلول های تومور گردشی - بوک باز

دانلود کتاب سلول های تومور گردشی: جداسازی و آنالیز<br>Circulating Tumor Cells: Isolation and Analysis, 1ed

دانلود کتاب سلول های تومور گردشی: جداسازی و آنالیز
Circulating Tumor Cells: Isolation and Analysis, 1ed

Presents a range of topics in the area of Circulating Tumor Cells including their isolation and analysis Circulating Tumor Cells (CTCs) in peripheral blood play a key role in cancer metastasis because cancer cells must transport through the circulatory system…