ویرایش جدید کتاب Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma 2e | بوک باز

دانلود کتاب تصویربرداری تشخیصی: تروما اسکلتی عضلانی<br>Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma, 2ed

دانلود کتاب تصویربرداری تشخیصی: تروما اسکلتی عضلانی
Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma, 2ed

More than 200 trauma-related diagnoses that are delineated, referenced, and lavishly illustrated highlight the second edition of Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma. Comprehensive coverage of musculoskeletal trauma imaging keeps you current with what’s new in the field. Succinct text, outstanding illustrations,…