ویرایش جدید کتاب More Case Studies in Stroke: Common and Uncommon Presentations - بوک باز

دانلود کتاب مطالعات موردی بیشتر در سکته: معرفی موارد معمول و غیر معمول<br>More Case Studies in Stroke: Common and Uncommon Presentations, 1ed

دانلود کتاب مطالعات موردی بیشتر در سکته: معرفی موارد معمول و غیر معمول
More Case Studies in Stroke: Common and Uncommon Presentations, 1ed

Stroke is the leading cause of permanent disability, including post-stroke dementia, pain, depression, and personality changes. While large clinical trials reflect information about large stroke populations, the presentation of each and every stroke patient is individual and special. More Case…