ویرایش جدید کتاب Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer - بوک باز

دانلود کتاب رادیو حساس کننده ها و رادیو شیمی درمانی در درمان سرطان<br>Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer, 1ed

دانلود کتاب رادیو حساس کننده ها و رادیو شیمی درمانی در درمان سرطان
Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer, 1ed

Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer catalogs and describes the mechanism of action for entities characterized as radiosensitizers. Developments in the biological and physical sciences have introduced new radiosensitizers and defined novel targets for radiosensitization. As a result,…