ویرایش جدید کتاب The Neurologic Examination: Scientific Basis for Clinical Diagnosis - بوک باز

دانلود کتاب معاینه عصبی: پایه علمی برای تشخیص بالینی<br>The Neurologic Examination: Scientific Basis for Clinical Diagnosis, 1ed

دانلود کتاب معاینه عصبی: پایه علمی برای تشخیص بالینی
The Neurologic Examination: Scientific Basis for Clinical Diagnosis, 1ed

Whereas most book about the neurologic examination are disease and anatomy oriented, The Neurologic Examination: Scientific Basis for Clinical Diagnosis focuses on a pathophysiological approach to the nervous system. The authors emphasize that the scientific interpretation of symptoms obtained from…