کتاب اصول ماساژ درمانی موزبی | بوک باز

دانلود کتاب اصول ماساژ درمانی موزبی<br>Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage, 6ed

دانلود کتاب اصول ماساژ درمانی موزبی
Mosby’s Fundamentals of Therapeutic Massage, 6ed

Success in massage therapy begins with a solid foundation in the fundamentals! Mosby’s Fundamentals of Therapeutic Massage, 6th Edition helps you build the skills you need, from assessing problems and planning treatment to mastering massage techniques and complementary bodywork. Case…