کتاب بررسی معاینه برای سونوگرافی: شکم و زنان و زایمان | بوک باز

دانلود کتاب بررسی معاینه برای سونوگرافی: شکم و زنان و زایمان<br>Examination Review for Ultrasound: Abdomen and Obstetrics & Gynecology, 1ed

دانلود کتاب بررسی معاینه برای سونوگرافی: شکم و زنان و زایمان
Examination Review for Ultrasound: Abdomen and Obstetrics & Gynecology, 1ed

This text is a narrative style exam review text for two of the most popular sonography certification exams in abdomen and obstetrics and gynecology by the ARDMS (American Registry of Diagnostic Medical Sonography) and ARRT (American Registry of Radiologic Technologists)…