کتاب کاهش وزن | بوک باز

دانلود کتاب انعکاس درمانی: راهنمای مبتدی برای از بین بردن درد، کاهش وزن و استرس با تکنیک های باستانی<br>Reflexology: Beginners Guide to Eliminate Pain, Lose Weight and De-Stress with Ancient Techniques

دانلود کتاب انعکاس درمانی: راهنمای مبتدی برای از بین بردن درد، کاهش وزن و استرس با تکنیک های باستانی
Reflexology: Beginners Guide to Eliminate Pain, Lose Weight and De-Stress with Ancient Techniques

The ancient Chinese and Egyptian technique of Reflexology looks to the interior mechanisms of your body in order to bring healing and wellness. In this world of machinery, of synthetic drugs, we are slowly dying. Doctors operate machines to understand…