کتاب Emergency Care and the Public's Health - بوک باز

دانلود کتاب مراقبت اورژانسی و بهداشت عمومی<br>Emergency Care and the Public's Health

دانلود کتاب مراقبت اورژانسی و بهداشت عمومی
Emergency Care and the Public’s Health

As US health care systems undergo a period of transformative change, so too will emergency care, and more specifically emergency departments. This transformation will include: * The development of new diagnostic, therapeutic, and information technologies * A growing need to…