کتاب MCQs برای دانش قلب و عروق بر اساس ارزیابی | بوک باز

دانلود کتاب MCQs برای دانش قلب و عروق بر اساس ارزیابی<br>MCQs for Cardiology Knowledge Based Assessment, 1ed

دانلود کتاب MCQs برای دانش قلب و عروق بر اساس ارزیابی
MCQs for Cardiology Knowledge Based Assessment, 1ed

The first MCQ preparation book on the market for the KBA in Cardiology, MCQs for Cardiology Knowledge Based Assessment features over 260 questions exactly mirroring the format and content of the exam. 11 focused sequences of questions are followed by…