کتاب Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects | بوک باز

دانلود کتاب انتقال خون و هموستاز: جنبه های بالینی و آزمایشگاهی<br>Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects, 3ed

دانلود کتاب انتقال خون و هموستاز: جنبه های بالینی و آزمایشگاهی
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects, 3ed

Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects, Third Edition, is the only pocket-sized, quick reference for pathology and transfusion medicine residents and fellows. It covers all topics in transfusion medicine and clinical and laboratory-based coagulation. Chapters are organized by…